Donationer

Donationer

 

Vill du donera konst, föremål eller arkivmaterial till museet? Vasa stads museer tar emot donationer i enlighet med riktlinjerna för museernas samlingsprogram.

Varje donation begrundas skilt för sig och om den görs ett skriftligt avtal. Mottagandet av en donation är beroende av museets samlingsstrategi och museets möjligheter att ta hand om donationen också i framtiden. Donationen bör vara betydande till sitt museivärde, viktig för museet och ha tillräcklig bakgrundsinformation. Museet tar i regel inte emot depositioner.

I museernas utrymmen, t.ex. vid kundservicediskarna, får man inte lämna föremål, konstverk, arkivmaterial eller naturvetenskapliga prover. Museerna har inte någon möjlighet att ta emot föremål om vars leverans till museet man inte på förhand har kommit överens, och museet ansvarar inte för säkerheten för sådana här föremål.

Förfrågningar som hänför sig till donationer skickas till samlingschefen. Om möte avtalas alltid på förhand.