Landskapsmuseiverksamheten

Landskapsmuseiverksamheten

I landskapet Österbotten sköter Vasa stads museer uppgiften som ansvarsmuseum. Uppgiften utgörs av att leda, utveckla och stöda museiverksamheten samt sköta och bevara kulturarvet och kulturmiljön i Österbotten i enlighet med den plan som uppgjorts tillsammans med Museiverket.

I verksamhetsområdet finns över 100 museer, av vilka största delen är hembygds- och friluftsmuseer som sköts med frivilligkrafter, men det finns också specialmuseer och kulturhistoriska samlingar. Landskapsmuseiforskaren leder det lokalmuseiarbete som görs i regionen och främjar samarbetet mellan museerna i regionen. Landskapsmuseet uppehåller Österbottens museiportal och museiportalens Facebook-sida.

Landskapsmuseiforskaren ger råd i frågor som hänför sig till bland annat bevarande, katalogisering, konservering och skötsel av samlingar, skötsel och restaurering av museibyggnader och -områden samt till utställnings- och publikarbete. Landskapsmuseiforskaren är också verksam som sakkunnig i projekt som ansluter sig till historien på hens verksamhetsområde och deltar i det myndighetsarbete som hänför sig till kulturmiljöerna.

Landskapsmuseiforskaren ger råd och utlåtanden som gäller Museiverkets stödansökningar för lokala museer och övervakar användningen av stöden.

Fråga mer om den lokala museiverksamheten av landskapsmuseiforskaren.

 

Samarbete och museiportal

Små lokala museers problem är ofta likartade och därför är det viktigt att utveckla samarbetet mellan museerna. Till uppgiften för ett museum med regionalt ansvar hör att i samarbete med andra aktörer ordna utbildning för det lokala museifolket bl.a. i form av museidagar och seminarier på landskapsnivå. Landskapsmuseet har redigerat tidningen Kappsäcken, som är en informationstidning för  museiärenden i Österbotten, där det finns artiklar från områdena konst, naturvetenskap och historia. Utkomna tidningar kan läsas via länkarna nedan.

 

KAPSÄCKEN 2015

KAPSÄCKEN 2014

KAPSÄCKEN 2013

KAPSÄCKEN 2012

KAPSÄCKEN 2011

KAPSÄCKEN 2010

I fyrspråkiga Österbottens museiportal, som upprätthålls av Vasa stads museer, ingår de viktigaste uppgifterna om Österbottens och delvis Södra Österbottens museer. Museiportalen är den första museiportalen i Finland som har gjorts även på ryska. Museiportalen finns på Facebook. Anmäl ditt museum till museiportalen, om det inte ännu finns med!

http://www.museiportalosterbotten.fi/museer-i-osterbotten/