Det arkeologiska kulturarvet

Det arkeologiska kulturarvet

 

Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet som bevarats i terrängen från stenåldern till våra dagar. Detta arv är fredat med stöd av lagen om fornminnen.

Vasa stads museer verkar som det regionala ansvarsmuseet i Österbotten och svarar för skyddet av det arkeologiska kulturarvet i landskapet i samarbete med Museiverket. En stor del av uppgifterna inom arkeologin är myndighetsarbete samt administrativ arkeologi avseende markanvändning. I Österbotten deltar landskapsarkeologen i bland annat styrningen av planläggning, markbyggnad och skogsanvändning. Verksamheten som gäller fornlämningar är tillståndspliktig och alla planer som berör fornlämningar ska bygga på aktuell information. De fasta fornlämningarna och andra arkeologiska objekt presenteras i Museiverkets kulturmiljöns tjänsteportal. På Museiverkets webbplats finns bland annat instruktioner för skyddet av det arkeologiska kulturarvet och information om exempelvis de understöd som beviljas för vård av fornlämningsområden.

Var vänlig och bekanta dig med Museiverkets anvisningar speciellt om du använder metallsökare! Museiverkets anmälnings- och responstjänst kallas för Ilppari.

Observera:

  • Det finns fornlämningar också under vatten. Det är något som ska beaktas exempelvis vid planering av muddringar.
  • Skyddsområden för fornlämningar är inte utmärkta på kartor eller i terrängen, förutom i undantagsfall. Dessutom är det inte alltid känt över hur stort område en fornlämning sträcker sig.
  • De kulturarvsobjekt som märkts ut i terrängen kan vara de fasta fornlämningar som avses i lagen om fornminnen även om de inte syns i myndighetsregister.
  • Det är absolut förbjudet att lägga ut geocachegömmor i fornlämningar!