Den regionala verksamheten och myndighetsuppgifter

Den regionala verksamheten och myndighetsuppgifterna

 

Vasa stads museer verkar som museum med regionalt ansvar i landskapet Österbotten. Till uppgifterna för ett museum med regionalt ansvar hör planering, genomförande och utveckling av verksamhet som gäller konst och kulturmiljö (kulturlandskap, fornlämningar och byggnadsarv) inom verksamhetsområdet. Ansvarsmuseet svarar för de myndighetsuppgifter som hänför sig till kulturmiljön i samarbete med Museiverket och leder den lokala museiverksamheten inom verksamhetsområdet. För undervattenskulturarvet svarar Museiverket.

Den regionala konstmuseiverksamheten

Det arkeologiska kulturarvet

Landskapets museiverksamhet

Den bebyggda kulturmiljön

 

Utlåtanden:

Ansvarsmuseet ger utlåtanden som berör markanvändning och byggande, med värnandet om och utvecklandet av kulturmiljöerna som utgångspunkt. Begäran om utlåtande som handlar om kulturmiljön eller om information om behovet av utlåtande skickas till adressen museo.lausunnot@vaasa.fi

 

Bidrag:

Sakkännarna av kulturmiljön ger råd och utlåtanden när det gäller sökandet av bidrag inom deras verksamhetsområde samt övervakar hur de används.