Visas nu

Visas nu

 

Visa Knuuttila: Hypnagogia

12.12.2020 – 14.3.2021

 

Utställningens namn betyder vakendröm – ett gränstillstånd mellan sömn och vakenhet före insomnandet eller precis vid uppvaknandet. I ett hypnagogiskt tillstånd svävar den konkreta världens gränser ut till egendomliga hallucinationer.

På årets sista utställning i Vasa konsthall förflyttas tankarna till andra dimensioner, till en värld av associationer och hallucinationer. I Visa Knuuttilas verk uppfattas ”drömmar” som ett så gränslöst begrepp som möjligt. “Drömmar” består av alla de sidor av det mänskliga väsendet och av människolivets dimensioner som filtreras ur vårt medvetande: det medvetande sinnets gränszoner och diskontinuiteter, förnimmelsevärldens gränser, undermedvetandets surrealism.

Liminalitet, dvs. en övergångsfas från ett tillstånd till ett annat

Knuuttilas utställning består av videon och fotografier som rör sig i olika mellantillstånd, dvs. liminalitetstillstånd t.ex. i gränszonen mellan sömn och vaket tillstånd. Konstnären berättar att begreppet liminalitet kommer från det latinska ordet limen som betyder tröskel – i ordet ingår tanken om en dörröppning, om att förflytta sig från ett tillstånd till ett annat. I liminalitet har man lämnat det föregående tillståndet och dess lagbundenheter bakom sig och det följande tillståndets nya regler gäller inte ännu – dvs. man befinner sig en stund i ett odefinierat tillstånd, där inga normala regler existerar.

Begreppet liminalitet började allt oftare dyka upp i mitt arbete som uppträdande artist för flera år sedan, först i sideshow-cirkusen, senare i samband med butoh och performance. Jag har ända sedan barn varit fascinerad av mellantillstånd, gråa zoner, icke-platser både fysiskt och på tankenivå, berättar Knuuttila.

Konstnären berättar att han eftersträvar sådana arbetsmetoder och processer till vilka det ansluter sig möjligast lite färdiga regler. Därför kommer han i sitt arbete ofta in på områden som ligger mellan olika konstarter.

 

Hur mellantillstånden upplevs i vardagen

Till skillnad från en övergripande övergång, som liminalitet syftar på, kan människors dagliga erfarenheter kallas för liminaliteter. Av dylika liminaliteter består videoverket Hypnagogia (2019). I verket byter sömn och vaket tillstånd plats i tre verkligheter jämsides.  Verket är inspelat under vintern och våren (2018-2019) i Finland, Brasilien och Frankrike. I videoverket har konstnär Ella Tahkolahti huvudrollen. Produktionen av verket har erhållit understöd från AVEK / Tuuli Penttinen-Lampisuo.

Före pandemin reste jag bl.a. i Europa och Brasilien. Jag spenderade mycket tid i fortskaffningsmedel, väntsalar, hållplatser, vägrenar, offentliga toaletter, i olika slags icke-rum. Till resandet ansluter sig också många olika slags mellantillstånd: jetlag, kulturskillnader, dissociation, främlingskap samt besynnerliga, utsvävande drömmar, berättar Knuuttila.

 

Videoverken refererar till antikens Grekland

Videoverken Pan (2020) och Kronos (2015) refererar till Grekiska mytologin under antiken och tolkar antikens myter på ett nytt sätt med performance och videokonst som hjälpmedel. Pan var i den grekiska mytologin naturens gud och kreativitetens källa. Ordets ”pan” etymologi hänvisar till världsalltet, naturen och allt vad dess lagar inbegriper. Pan var av de grekiska gudarna den mest djuriska: Pan som levde i skogarna som en vilde, deltog inte i de övriga gudarnas dramer på något sätt. Under historiens gång i och med de moderna religionernas uppsving, svartmålades Pan och förvandlades till en demon; man ansåg att människan har kuvat naturen under sin vilja. Den nästan nu  bortglömda Pan har återvänt till den kollektiva medvetenheten i form av pandemi och panik.

Knuuttilas bildskapande har oftast gått hand i hand med hans fysiska uppträdanden. Konstnären använder nuförtiden i sitt skapande av bilder redskap från sina uppträdanderesor både konkret och vad gäller teknikerna. Därför är fotografierna på utställningen i stor utsträckning gjorda med blandteknik. Utgångspunkterna är performativa och kroppsliga, men olika bildkonstnärliga metoder har utnyttjats fritt. Förutom Knuuttila förekommer i bilderna danskonstnär Jonna Lehto som modell. 

 

Om konstnären

Visa Knuuttila (f. 1976) är en performance- och bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. Han utexaminerades till bildkonstnär från läroanstalten för konst och kommunikation i Tammerfors (idag TAMK Mediapolis) år 2002. Han har haft privata utställningar och deltagit i grupputställningar både i Finland och utomlands. Knuuttila har turnerat med cirkus- och performancegrupper och uppträtt på performanceevenemang, festivaler och i videoverk.

Utställningen har fått understöd från Suomen Kulttuurirahasto (Etelä-Pohjanmaan rahasto).

 

BilD:  Hypnagogia, still/Visa Knuuttila