Österbottens museums samlingar

Österbottens museums samlingar

Österbottens museums samlingar indelas i konstsamlingarna, de kulturhistoriska samlingarna, de naturvetenskapliga samlingarna samt arkiv- och bibliotekssamlingarna.

Österbottens museum samlar materiellt och visuellt kulturarv samt material som hänför sig till naturen, inom sitt eget verksamhetsområde det vill säga Österbottens landskap och Vasa stad. Samlingarna utökas planenligt genom köp och donationer. Donationer kan mottagas om de fyller kriterierna för införskaffningsprogrammet. Tilläggsuppgifter på sidan Donationer.

Kulturarv och förvaltning av samlingarna

En av museets huvuduppgifter är att för kommande generationer bevara kulturhistoriskt värdefulla föremål samt information som hänför sig till dem. Största delen av föremålen och verken förvaras i museernas lager och informationen som hör till dem katalogiseras i museets elektroniska samlingsdatabas.

Spektret av material som hör till kulturarvet är mycket brett, det kan innehålla så väl vardagliga bruksföremål som imponerande konstverk. Ett kulturhistoriskt värdefullt och musealt intressant föremål behöver inte vara speciellt gammalt eller ekonomiskt värdefullt. Det viktigaste är att museiföremålet representerar sin egen tid, plats och sociala miljö.

Proveniensuppgifterna, det vill säga uppgifterna om ett föremåls produktions-, användnings- och ägohistoria, ökar på ett betydande sätt dess museala värde. Ju bättre man känner till dessa fakta, desto mer berättar verket om sig självt och sin tid och desto mer mångsidigt går det att dra nytta av det i museets verksamhet, utställningar, publikationer och forskning.

Utställningar som hänför sig till samlingarna

Till Österbottens museums naturvetenskapliga samlingar hör växter, djur och stenprover. Österbottens museums naturvetenskapliga basutställning terranova presenterar museets naturvetenskapliga material.

Du kan bekanta dig med konst och kulturhistoriska föremål och möbler på Hedmans våning, i Minneshallen, Silverrummet och Myntkabinettet.

Utställningen Vasa 400 visar kulturhistoriska föremål från Vasa, stadens historia och folkkultur.