De naturvetenskapliga samlingarna

De naturvetenskapliga samlingarna

Till Österbottens museums naturvetenskapliga samlingar hör växt-, djur- och stenprover. Samlingarna representerar huvudsakligen södra Österbottens biogeografiska provins (Ostrobothnia Australis) växt- och djurvärld. Herbariet grundades redan år 1925 och insektsamlingen år 1928. Till samlingarna hör också en mindre mängd fiskar, kräldjur, blötdjur samt andra organismer.

Största delen av samlingarna har donerats till museet av föreningen Ostrobothnia Australis. Andra betydande donatorer är Vasa Lyceum och Per-Eric Grankvist. En del av samlingarna visas på utställningen Terranova.

 

Fågel-, däggdjurs- och insektsamlingarna

Fågelsamlingen består av närmare 600 individer och över 100 fågelbon med sina ägg, samt dessutom en del oidentifierade ägg. Däggdjurssamlingen innehåller ungefär 80 djur. De betydelsefullaste av dessa hör till Bodén-Stenbäcks samling. J. A. Bodén och kretsläkaren I. Stenbäck var föregångare inom den finländska konserveringskonsten, och donerade sin samling till Vasa stad redan år 1886.

Insektsamlingen består av ungefär 37 000 insekter, bl.a. skalbaggar, fjärilar och steklar. Till undersamlingarna hör bland annat jägare Emil Sjöholms fjärilssamling samt Birger och Hjördis Lingonblads fjärilssamling.

 

Herbariet och de geologiska samlingarna

Herbariet innehåller cirka 46 000 växtark, av vilka största delen är kärlväxter. Till växtsamlingarna hör också en liten samling av alger, lavar och mossor.

De geologiska samlingarna består av mineraler och stenartsprover som delas upp i tre undersamlingar. Den största är Vasa Lyceums samling som består av 660 stenar. Dessutom hör till undersamlingarna Paavo Alkios samling och en samling som härstammar från Outokumpu Oy:s stängda gruva i Korsnäs.

 

Kontaktuppgifter

Forskare och intresserade museibesökare kan bekanta sig med samlingarna genom att avtala tiden med amanuensen som ansvarar för de naturvetenskapliga samlingarna.