Arkiv- och bibliotekssamlingarna

Arkiv- och bibliotekssamlingarna

 

I Österbottens museums fotografiarkiv och dokumentarkiv förvaras material i första hand från Vasa och Österbotten. Till bibliotekssamlingarna hör referensbiblioteket och Karl Hedmans antikbibliotek.

Fotografiarkivet

Till museets bildsamlingar hör ungefär 200 000 fotografier från Vasa och Österbotten från och med 1850-talet. Till de äldre samlingarna hör bl.a. Holger Nyblins, Karl Borlins och Uno Finniläs samlingar, till de yngre Agda Södermans och Sverre Bouchts. Dessutom bevaras i arkivet Alfred Franzéns glasnegativ från det svenskspråkiga Sydösterbotten, samt en omfattande porträttsamling. Av industrifotografierna är Vasa bomullsfabriks och Mauno Mannelins de mest omfattande privata samlingarna.

För att främja fotografimaterialets åtkomlighet och för att underlätta bildsökandet har man i fotografiarkivet påbörjat ett digitalt katalogiseringsprojekt över fotografierna. De mest efterfrågade samlingarna som hänför sig till Vasa stad är redan katalogiserade i fotografidatabasen. Digitaliseringen av nya helheter är redan under arbete. Målet är att få till stånd en omfattande fotografidatabas, som också står till allmänhetens förfogande.

Dokumentarkivet

I sitt dokumentarkiv förvarar Österbottens museum dokument, småtryck och historiker över museets, Vasa stads och Österbottens historia. I museet har också arkiverats person- och släkthistoriskt material samt historiskt material från 1850-talet framåt, som hänför sig till affärsinrättningar, skolor och föreningar som har verkat i Vasa.

Karl och Elin Hedmans arkiv innehåller brevväxling om frågor som berör samhället och kulturen från slutet av 1800-talen till ungefär 1930. I museets arkiv hittas också material om skråväsendet i Vasa från 1700- och 1800-talen, samt material som hänför sig till den österbottniska sjöfarten och sjöfartsskolningen.

Referensbiblioteket

Materialet i Österbottens museums referensbibliotek har betoningen på historia, kulturhistoria, allmänna verk om konst samt vetenskaplig litteratur. Den österbottniska historien och den skriftliga information som hänför sig till museisamlingarna innehar huvudrollen i museets bibliotek. Till materialet hör dessutom serie- och årspublikationer samt tidskrifter.

Följande ämnesområden är vidlyftigt representade:  allmän historia, person- och släkthistoria, lokalhistoria, byggnadshistoria, folktradition och etnologi, byggnadsarv, byggnadsskydd, handarbete, hantverk och konsthantverk, konstindustri, museologi, arkeologi samt bildkonst. I referensbiblioteket finns också ett urval av andra museers publikationer och utställningskataloger.

Antikbiblioteket

I Österbottens museum finns som en särskild samling Karl Hedmans antikbibliotek, som omfattar litteratur från 1500-talet ända fram till 1900-talets början.

Arkiv- och bibliotekstjänster

Referensbiblioteket och fotografi- och dokumentarkivets material står till förfogande för utomstående forskare och andra intresserade enligt tidsbeställning. För användandet av bilder som hör till arkivet debiteras en avgift i enlighet med servicetaxan.

I ärenden som berör bildbeställningar, användningsrättigheter till fotografier och tidsbeställningar tag kontakt med arkivamanuensen.