Visas nu

Visas nu

Väderprognos för framtiden

23.9.2020-14.2.2021

Efter Kiasma, visas den Nordiska paviljongen vid Venedigbiennalen 2019 på Kuntsi museum för modern konst i Vasa. Utställningen Väderprognos för framtiden tar upp människans relation till andra arter i en tid då klimatförändringen och massutrotningen av arter inskränker livets möjligheter på jorden. Samlevnad med andra livsformer blir ett aktuellt ämne när närvaron av mikrober i våra kroppar är en brinnande fråga och det inflammatoriska tillståndet sträcker sig globalt till samhället som helhet.

Konstnärerna på utställningen lyfter i sina verk fram livsformer som människan lätt förbiser. Till exempel mikrober, alger och insekter lever och verkar mitt bland oss, men på grund av deras ringa storlek eller avvikande livstakt förblir dessa varelser ofta osynliga för människan. På utställningen utgör de motiv för verken men är också konstnärernas samarbetspartner. Väderprognos för framtiden bjuder in besökarna att fokusera sina sinnen på grannrelationerna mellan arter och också att dryfta sin egen kropp i relation till andra livsformer.

 

nabbteeri: En hemvävd ryggradslöshetskults etnografi och andra grannskap, 2019. Foto: Christoffer Björklund.

 

Finsk konstnärskollektivet nabbteeri, som bor i Österbotten, representerade Finland i den Nordiska paviljongen vid Venedigbiennalen 2019. Utställningsutrymmet är ett viktigt element i deras arbete. Duon samlar in det material de behöver på platsen och skapar nätliknande installationer av återvunna föremål. Deras verk är helheter som byggs upp ur interaktionen mellan konstnärerna och andra organismer, också icke-mänskliga.

På Nordiska paviljongen skapar nabbteeri en helhet av element som flätas samman med paviljongens och den omgivande parkens materiella natur. I Kuntsi, nabbteeris installation påminner oss om närvaron av varelser från andra arter i den av människan bebyggda miljön. Andra arter av liv som passar i ett museum representeras av t.ex. sticklingarna av krukväxter. Videofilmen som hör till verket bygger på nabbteeris dagboksanteckningar om grannrelationerna mellan olika arter.

 

Ane Graff: Inflammationstillstånd, 2019. Foto: Christoffer Björklund.

 

Norsk Ane Graff kombinerar i sin konst naturvetenskapernas metoder – som mikrobiologins och kemins – med sina egna materialundersökningar. I sitt arbete tillämpar hon den feministiska nymaterialismens omvärdering av den materiella verkligheten, där man närmar sig materien via relationer. I sina installationer ifrågasätter Graff till synes stabila strukturer och klassificeringar som bygger på vetenskap och kultur. Hon frågar hur uppfattningen om människans unika ställning i förhållande till andra djur och det dualistiska tänkandet är kopplade till den ekologiska krisen.

Inflammationstillstånden som uppträder i Graffs verk hänvisar till kopplingar mellan klimatförändringen, de västerländska samhällena som bygger på ekonomisk tillväxt, utplåningen av tarmbakterier som påverkar immunsystemet samt de inflammatoriska sjukdomarnas utbredning. Installationen synliggör människans kroppsliga koppling till bland annat bakterier och miljögifter.

 

Ingela Ihrman: A Great Seaweed Day, 2018-2019. Foto: Christoffer Björklund.

 

I sina assemblage, verk med levande bilder och texter kombinerar svensk Ingela Ihrman fantasi, hantverksteknik och sina egna känslor och upplevelser. I enlighet med den feministiska performansens tradition använder hon sin egen kropp som redskap för att kritiskt utvärdera dikotomin mellan kultur och natur. Att kombinera den egna kroppen med olika materiella världar eller att imitera deras livscykel kan öka förståelsen för livets mångsidiga kopplingar.

Ihrmans alginstallation berättar om människans vätskeformade ursprung och om kopplingarna mellan olika livsformer. De tysta, stora föremålen bjuder in åskådaren att delta i en kroppslig erfarenhet. Genom att liera sig med sådana världar som i allmänhet uppfattas som ”andra” kan man lyckas bryta inskränkande begrepp och omvärdera uppfattningar om samhörighet och samexistens.

Ingela Ihrmans publikation Seaweedsbladet 1# (2017/2019)

Kuratorer för Weather Report: Forecasting Future – Väderprognos för framtiden utställningen är Kiasmas direktör Leevi Haapala och kurator Piia Oksanen. Utställningen Väderprognos för framtiden visades på Nordiska paviljongen vid Venedigbiennalen 2019. Utställningen har producerats av Kiasma och satts upp i samarbete mellan Kiasma, Moderna Museet (Sverige) och Office for Contemporary Art Norway (OCA, Norge).